Share to Facebook Share to Twitter More...
Blank
 
 
 
Ai là người đầu tiên
Nhiều tác giả
Ai là người đầu tiên là tác phẩm gồm nhiều tác giả viết về những phát minh đầu tiên của các nhà khoa học về những gì mà chúng ta đang sử dụng trong cuộc sống ngày nay như: Ai là người phát minh ra dòng điện, Ai là người khám phá ra que diêm,...
Giá: Miễn phí.
Để đọc nội dung cuốn sách này, vui lòng tải phần mềm pingSKY tại đây
Người dùng cũng xem các nội dung sau: